See below for BioMarin's Privacy Policy. For other region/country versions, please select from the dropdown menu.

Privacyverklaring Europese Economische Ruimte (EER)

Ingangsdatum: 1 juli 2021

BioMarin Pharmaceutical Inc. en de BioMarin-groep van bedrijven ("BioMarin," "wij," "ons," of "onze") respecteren de privacy van alle personen die hun persoonlijke informatie aan BioMarin toevertrouwen en waardeert het vertrouwen van onze klanten, partners, patiënten en werknemers.

Deze algemene Privacyverklaring (“Privacyverklaring”) beschrijft de algemene praktijken van BioMarin met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie die u mogelijk verstrekt via de websites en online diensten die wij beheren en die een koppeling naar deze Privacyverklaring bevatten, evenals via onze offline diensten die naar deze Privacyverklaring verwijzen (gezamenlijk de "Diensten"). Lees de volledige Privacyverklaring voordat u onze Diensten gebruikt.

Informatieverzameling

We kunnen u vragen om sommige of alle van de volgende soorten informatie wanneer u zich aanmeldt bij onze Diensten, toegang krijgt tot verschillende inhoud of functies, foto's en andere inhoud indient of rechtstreeks contact met ons opneemt met vragen of feedback:

 • Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, postadres, bedrijfsnaam (eenmanszaken) en telefoonnummer;
 • Gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Demografische informatie, zoals leeftijd en geslacht;
 • Communicatievoorkeuren;
 • Zoekopdrachten;
 • Verhalen, opmerkingen, foto's en andere gegevens die zijn gepubliceerd in onze interactieve online-functies; en
 • Correspondentie en andere informatie die u ons toestuurt.

We kunnen ook bepaalde informatie verzamelen wanneer u de Diensten bezoekt, waaronder:

 • Uw browsertype en besturingssysteem;
 • Uw Internetprotocol (IP) -adres, wat het nummer is dat automatisch aan uw computer wordt toegekend steeds wanneer u het internet bezoekt en dat soms kan worden gebruikt om uw algemene geografische gebied af te leiden;
 • Andere unieke identificatoren, met inbegrip van identificatienummers van mobiele apparaten;
 • Websites die u hebt bezocht voor en na een bezoek aan de Diensten;
 • Pagina's die u bekijkt en links die u aanklikt binnen de Diensten;
 • Informatie die is verzameld via cookies en andere technologieën;
 • nformatie over uw interacties met e-mailberichten, zoals de links waarop werd geklikt en of de berichten werden geopend of doorgestuurd; en
 • Standaard serverloginformatie.

Terug naar boven

Gebruik van informatie

Onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens omvat verwerking die noodzakelijk is voor gerechtvaardigde zakelijke belangen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende voorbeelden:

 • U voorzien van de producten, acties, diensten en informatie waar u om vraagt;
 • Diensten onderhouden of beheren, bedrijfsanalyses uitvoeren, of voor andere interne doeleinden ter verbetering van de kwaliteit van onze activiteiten, de Diensten en van andere producten en diensten die wij aanbieden;
 • Profilering met automatische middelen om u diensten, informatie en updates te kunnen aanbieden die voor u van belang zijn en daarmee samenhangende activiteiten;
 • Sollicitaties en vragen op het gebied van werkgelegenheid verwerken;
 • Het nemen van voorzorgsmaatregelen tegen mogelijke aansprakelijkheid van BioMarin.

Om ervoor te zorgen dat we een goede afweging maken tussen de gerechtvaardigde belangen van BioMarin en uw rechten en belangen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, zoals beschreven onder “Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens" hieronder.

Wij kunnen uw gegevens ook verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, een contract tussen ons en u uit te voeren, eventuele rechtsvorderingen in te stellen en te verdedigen, en in sommige gevallen zal onze basis voor de verwerking zijn dat u hebt ingestemd met ons gebruik van uw informatie.

Wanneer wij ons baseren op toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door het Aanvraagformulier voor verwijdering van persoonlijke informatie in te vullen. U erkent dat daar waar BioMarin de wettelijke verplichting heeft om uw persoonsgegevens te bewaren, de intrekking van uw toestemming niet de mogelijkheid van BioMarin beperkt om uw persoonsgegevens te blijven verwerken in overeenstemming met die wettelijke basis.

Terug naar boven

Delen van informatie

We zetten ons in voor het behoud van uw vertrouwen, en we willen dat u begrijpt wanneer en met wie we de informatie delen die we verzamelen.

 • Moederbedrijven en filialen. We kunnen uw informatie delen met onze moederbedrijven en andere gelieerde entiteiten voor verschillende doeleinden, waaronder zakelijke, operationele en marketingdoeleinden (in overeenstemming met de toestemming). Voor meer informatie over deze entiteiten, zie www.biomarin.com/contact.
 • Dienstverleners. Wij kunnen uw gegevens delen met dienstverleners die namens ons bepaalde functies of diensten uitvoeren in overeenstemming met de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet (zoals het hosten van de Diensten, het beheren van databases, het uitvoeren van analyses of het verzorgen van de communicatie voor ons). In deze gevallen zorgt BioMarin voor adequate beveiliging door derden en gelieerde bedrijven die persoonsgegevens verwerken namens BioMarin, onder voorbehoud van verwerkingsovereenkomsten die in overeenstemming met de AVG-eisen zijn.
 • Andere partijen wanneer vereist door de wet of indien nodig om BioMarin en de eindgebruikers van de diensten te beschermen. Wij kunnen uw gegevens bekendmaken aan derden om: de wettelijke rechten, veiligheid en beveiliging van BioMarin, onze moederbedrijven en gelieerde ondernemingen en de gebruikers van onze Diensten te beschermen; onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen; fraude te voorkomen (of voor risicobeheerdoeleinden); en te voldoen aan of te reageren op wetshandhavingsinstanties, een juridische procedure of een verzoek om medewerking van een overheidsinstantie, al dan niet wettelijk vereist.
 • In samenhang met een overdracht van activa. Als we ons bedrijf geheel of gedeeltelijk verkopen, of een verkoop of overdracht van activa doorvoeren, of anderszins betrokken zijn bij een fusie of zakelijke overdracht, of in geval van faillissement, kunnen we uw gegevens overdragen aan een of meer derden als onderdeel van die transactie.
 • Geaggregeerde of geanonimiseerde informatie. We kunnen aan derden informatie bekend maken die individuele gebruikers niet beschrijft of identificeert, zoals geaggregeerde gegevens over website-gebruik of demografische rapporten.

Terug naar boven

Gevoelige persoonsgegevens

BioMarin ontvangt normaal gesproken geen gevoelige persoonsgegevens via zijn website. Gevoelige persoonsgegevens worden door BioMarin gedefinieerd als:

 • bepaalde demografische gegevens zoals geslacht, ras, huidskleur, etnische of nationale afkomst, godsdienst, levensbeschouwing of politieke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijke vervolging; en
 • medische of gezondheidsgerelateerde gegevens

Als u ervoor kiest om ons gevoelige persoonsgegevens te verstrekken, zal BioMarin de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om deze gegevens te beveiligen. BioMarin zou uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben om gevoelige persoonsgegevens te verwerken.

Terug naar boven

Diensten voor sociale netwerken

BioMarin werkt samen met bepaalde externe providers van sociale media om u hun sociale-netwerkdiensten aan te bieden via onze Diensten. U kunt bijvoorbeeld externe sociale netwerkdiensten gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot Facebook en Twitter, om informatie over uw ervaring op onze Diensten te delen met uw vrienden en volgers op die sociale-netwerkdiensten. Deze sociale-netwerkdiensten kunnen mogelijk informatie over u verzamelen, inclusief over uw activiteiten op onze Diensten. Deze sociale-netwerkdiensten van derden kunnen uw vrienden ook informeren, zowel op onze Diensten als op de sociale-netwerkdiensten zelf, dat u een gebruiker van onze Diensten bent of over uw gebruik van onze Diensten, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en hun eigen privacybeleid. Als u ervoor kiest toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van externe sociale netwerkdiensten, kunnen we informatie over u ontvangen die u openbaar beschikbaar hebt gesteld voor die sociale netwerkdiensten, inclusief informatie over uw contacten op die sociale netwerkdiensten.

Terug naar boven

Veiligheid en bewaring

We passen redelijke beveiligingsprocedures toe om u te helpen beschermen tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de informatie die u via de Diensten verstrekt. Van geen enkele gegevensoverdracht via het internet of opgeslagen op een server kan echter worden gegarandeerd dat deze voor 100% veilig zijn. Als gevolg hiervan kunnen we, hoewel we ernaar streven om uw informatie en privacy te beschermen, de veiligheid van alle informatie die u openbaar maakt of aan ons online overdraagt, niet garanderen of waarborgen en kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de diefstal, vernietiging of onbedoelde openbaarmaking van uw informatie. In het geval dat wij van mening zijn dat de veiligheid van uw gegevens in het gedrang kan zijn gekomen, zullen wij ernaar streven u hier zo snel mogelijk, waaronder per e-mail, en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, van op de hoogte te stellen.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord van uw account en voor elke toegang tot of gebruik van de Diensten met behulp van uw wachtwoord, al dan niet door u geautoriseerd. Informeer ons onmiddellijk over elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of van elke andere inbreuk op de beveiliging.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving.

Terug naar boven

Privacy van kinderen

BioMarin respecteert de privacy van kinderen, en we doen er alles aan om te voldoen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en de van toepassing zijnde lokale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. De Diensten verzamelen, gebruiken of onthullen geen persoonsgegevens van kinderen zonder voorafgaande toestemming van de ouders.

Als u vragen hebt over onze informatiepraktijken met betrekking tot kinderen, neem dan contact met ons op via het Aanvraagformulier voor verwijdering van persoonlijke informatie (Data Subject Request Form), (zie de link onder "Uw rechten inzake persoonsgegevens”).

Terug naar boven

Internationale overdrachten

BioMarin, dat als een wereldwijde entiteit opereert, is verplicht om persoonsgegevens te verwerken en over te dragen binnen de BioMarin-bedrijven. Sommige van deze overdrachten kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) plaatsvinden, naar landen die mogelijk niet hetzelfde niveau aan gegevensbescherming bieden als de EER, naar de VS en elders. Bij de overdracht kunnen uw persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan externe dienstverleners buiten de EER. Ongeacht of de overdracht aan een derde partij of binnen de BioMarin-groep plaatsvindt, zullen passende waarborgen worden toegepast zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door de EU-goedgekeurde "standaardcontractbepalingen" om ervoor te zorgen dat alle overgedragen persoonsgegevens beschermd en veilig blijven.

Terug naar boven

Uw keuzes en uw informatie

Indien u op enig moment wenst te stoppen met het ontvangen van e-mails of andere mededelingen van ons, of indien u informatie hebt verstrekt via de Diensten en u die informatie uit onze bestanden wilt laten verwijderen, gebruik dan a.u.b. het formulier dat zich hier bevindt om ons daarvan op de hoogte te stellen.

Uw rechten, afhankelijk van waar u woont, kunnen het recht omvatten om bezwaar te maken tegen of beperking te vragen van de verwerking van uw persoonlijke informatie, en verzoeken om toegang tot, verwijdering van en overdraagbaarheid van uw gegevens die in het bezit zijn van BioMarin, en u kunt een dergelijk verzoek doen door contact met ons op te nemen door het formulier in te vullen dat zich hier bevindt.

U hebt ook de mogelijkheid om uw e-mailadres uit onze database te laten verwijderen telkens wanneer u een geautomatiseerde e-mail ontvangt, door op de daarin aanwezige afmeldingslink te klikken.

U kunt ook een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming indien u van mening bent dat ons gebruik van uw informatie in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

Terug naar boven

Uw privacyrechten

U heb bepaalde rechten op de persoonsgegevens die BioMarin over u heeft. Onder voorbehoud van bepaalde wettelijke beperkingen, omvatten deze rechten onder meer het volgende:

 • Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens plus aanvullende meta-informatie zoals de oorsprong van dergelijke gegevens, de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, verwerkt en overgedragen en de ontvangers van dergelijke gegevens;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen (recht op vergetelheid);
 • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. het recht om uw gegevens in bepaalde gevallen aan u of aan een derde te laten retourneren;
 • Het recht van bezwaar wanneer BioMarin zich beroept op zijn gerechtvaardigde belangen zoals hierboven uitgelegd; en
 • Het recht om te allen tijde de toestemming in te trekken
 • Het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering

Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen door contact met ons op te nemen (zie de contactgegevens hieronder) of door hier het Data Subject Request Form (aanvraagformulier) in te vullen.

BioMarin zal uw verzoek beoordelen in overeenstemming met zijn Data Subject Rights Request Procedure (procedure m.b.t. aanvragen van betrokkenen), met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en uitzonderingen, en zal binnen de relevante wettelijke termijnen reageren.

Terug naar boven

Links naar inhoud van derden

Voor het gemak van onze bezoekers, kunnen de Diensten doorlinken naar een aantal websites, diensten en andere inhoud die worden geëxploiteerd en onderhouden door derden. Deze derden opereren onafhankelijk van ons en wij hebben geen controle over hun privacybeleid. Dergelijke links houden geen goedkeuring door BioMarin in van de inhoud of de daarmee verbonden personen of entiteiten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op inhoud van derden. Wij raden u aan het privacybeleid te lezen van de derden aan wie u informatie verstrekt.

Terug naar boven

Cookies en tracking-technologieën

We kunnen cookies en soortgelijke technologieën (gezamenlijk "cookies") gebruiken om automatisch uw persoonlijke informatie te verzamelen en voor verschillende doeleinden, om uw online ervaring te verbeteren, bijvoorbeeld door uw inlogstatus en kijkvoorkeuren te onthouden van een eerder gebruik van onze Diensten, voor wanneer u later terugkeert naar de Diensten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de webbrowser van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken zowel sessie- als persistente tracking-technologieën. Tracking-technologieën kunnen ofwel persistent zijn (d.w.z. dat ze op uw computer blijven totdat u ze verwijdert), ofwel tijdelijk (d.w.z. dat ze alleen blijven bestaan totdat u uw browser sluit). Wij gebruiken ook zowel eerste- als derdepartijcookies. Eerstepartijcookies worden door ons gebruikt en beheerd om diensten te verlenen voor en verbeteringen aan te brengen in de Diensten. Derdepartijcookies worden beheerd door derden, meestal met het oog op reclame en analyses.

We kunnen derden toestaan om hun eigen cookies, webbakens, lokaal gedeelde objecten en soortgelijke technologieën te plaatsen en te lezen om informatie via de Diensten te verzamelen. Onze derde-partij-dienstverleners kunnen deze technologieën bijvoorbeeld gebruiken om informatie te verzamelen die ons helpt bij het meten, onderzoeken en analyseren van het verkeer. Lokaal gedeelde objecten (ook wel "Flash-cookies" genoemd) zijn vergelijkbaar met standaardcookies, behalve dat ze groter kunnen zijn en door de Adobe Flash-mediaspeler naar een computer of mobiel apparaat worden gedownload. Houd er rekening mee dat u, naast het wijzigen van de instellingen van uw browser, mogelijk aanvullende stappen moet ondernemen om lokaal gedeelde objecten en soortgelijke technologieën te weigeren of uit te schakelen. Als u ervoor kiest om deze technologieën te weigeren, uit te schakelen of te verwijderen, kan een deel van de functionaliteit van de Diensten niet langer voor u beschikbaar zijn. Sommige van deze bedrijven kunnen informatie die zij van onze Diensten verzamelen, combineren met andere informatie die zij onafhankelijk hebben verzameld met betrekking tot de activiteiten van uw webbrowser op hun netwerk van websites. Deze bedrijven verzamelen en gebruiken deze informatie volgens hun eigen privacybeleid en zijn verantwoordelijk voor hun praktijken met betrekking tot persoonsgegevens. U kunt uw rechten als betrokkene rechtstreeks bij hen uitoefenen. Lokaal gedeelde objecten kunnen bijvoorbeeld worden geregeld via de instructies op de Adobe’s Setting Manager-pagina (instellingsbeheerpagina Adobe). Om andere cookies van uw pc te verwijderen, kunt u deze leidraden gebruiken:

U kunt beslissen of en hoe uw computer een cookie accepteert door uw voorkeuren of opties in uw browser te configureren. Als u er echter voor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u bepaalde online-producten, -diensten of -functies op de Diensten niet kunt gebruiken.

Lijst van cookies

Domein/uitgever addthis.com
Naam cookie __atuvc, __atuvs, bt2, di2, loc, na_id, ouid, uid, um, uvc, vc
Doel Deze cookies worden geassocieerd met AddThis.com, een widget voor sociaal delen die gewoonlijk wordt ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerk- en deelplatforms. Deze cookies worden ingesteld door AddThis.com en worden gebruikt om verschillende soorten gebruiksinformatie te verzamelen, waaronder persoonlijk identificeerbare en niet-identificeerbare informatie. Zie het privacybeleid van AddThis op http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors.
Categorie Marketing
Domein/uitgever Adobe.com
Naam cookie demdex
Doel Dit cookie is gekoppeld aan de Adobe.com Audience Manager. Het demdex-cookie helpt Audience Manager bij het uitvoeren van basisfuncties zoals bezoekersidentificatie, ID-synchronisatie, segmentering, modellering, rapportage, enz. Zie de beschrijving van het Adobe Audience Manager-cookie op https://experienceleague.adobe.com/docs/core-services/interface/ec-cookies/cookies-am.html?lang=en#ec-cookies
Categorie Marketing
Domein/uitgever Affectv
Naam cookie ck, oo, pt
Doel Affectv levert technologische diensten aan adverteerders die hen in staat stellen relevante online reclame aan te bieden aan consumenten die op het World Wide Web surfen. Voor meer informatie, zie het Affectv-cookiebeleid op https://hybridtheory.com/privacy-policy/
Categorie Reclame
Domein/uitgever blukai.com
Naam cookie bkdc, bkpa, bku
Doel BlueKai werkt samen met websites om anonieme activiteiten te aggregeren en meer gerichte online advertenties aan te bieden. Voor meer informatie, zie het Oracle BlueKai-privacybeleid op https://www.oracle.com/legal/privacy/bluekai-privacy-policy.html
Categorie Reclame
Domein/uitgever eyeota.net
Naam cookie mako_uid
Doel Dit domein is eigendom van Eyeota, een wereldwijd bedrijf dat gespecialiseerd is in doelgroepgegevens om gerichte advertenties mogelijk te maken op basis van bezoekersprofilering.
Categorie Reclame
Domein/uitgever Facebook
Naam cookie _fbp, _js_datr, _js_reg_ext_ref, _js_reg_fb_gate, datr, fr
Doel "_fbp" wordt gebruikt om uw unieke gebruikers te onderscheiden en bij te houden. Het doel van het datr-cookie is om de webbrowser te identificeren die wordt gebruikt om verbinding te maken met Facebook, onafhankelijk van de ingelogde gebruiker. De dienst is het bedrijf, de organisatie of de derde partij achter deze gegevens. Deze cookies worden door Facebook geplaatst zodat gebruikers kunnen inloggen via hun Facebook-account. Voor meer informatie, zie het Facebook-cookiebeleid op https://www.facebook.com/policies/cookies.
Categorie Reclame
Domein/uitgever Google
Naam cookie _gads, DSID, SS_MID, NID, IDE
Doel Dit cookie wordt gebruikt om reclame te richten op gebruikers en uitgevers. DSID wordt gebruikt om uw activiteiten op verschillende apparaten te koppelen als u zich eerder op een ander apparaat hebt aangemeld bij uw Google-account. Identificeert unieke bezoekers en volgt de sessies van een bezoeker op een website. Het NID-cookie bevat een uniek ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden. Voor meer informatie, zie het cookiebeleid van Google op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US.
Categorie Reclame
Domein/uitgever Google Analytics
Naam cookie _ga, _gat, _gid, __utma, ,__utmv , __utmz
Doel Deze cookies worden gebruikt om het juiste cookie te vinden in het geval dat meerdere cookies zijn ingesteld op verschillende paden of domeinen, om het aantal aanvragen te beperken, om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en om een analyserapport op te stellen over hoe de website het doet, en worden meestal naar de browser geschreven bij het eerste bezoek aan uw website vanaf die webbrowser. Het __utmv-cookie geeft de informatie door die wordt verstrekt via de _setVar()method, die u gebruikt om een aangepast gebruikerssegment aan te maken. __utmz houdt bij waar u als bezoeker vandaan kwam, welke zoekmachine u hebt gebruikt, op welke link u hebt geklikt, welk trefwoord u hebt gebruikt en waar ter wereld u zich bevond toen u een website opriep. Deze cookies worden geïnstalleerd door Google Analytics of zijn cookies van derden die op uw apparaat worden geplaatst om ons in staat te stellen de Google Analytics-dienst te gebruiken. Voor meer informatie, zie het cookiebeleid van Google op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US.
Categorie Analytics
Domein/uitgever LinkedIn
Naam cookie Bcookie, BizoID, bscookie, Conversion, JSESSIONID, lang, lidc, UserMatchHistory
Doel Het BizoID-cookie onthoudt een enkele LinkedIn-gebruikers-ID. Deze cookies zijn een klein stukje tekst dat verzoeken en pagina's vergezelt wanneer deze tussen de webserver en de browser worden uitgewisseld. JSESSIONID is een cookie in J2EE-webapplicaties, dat wordt gebruikt om sessies bij te houden. Andere cookies worden gebruikt om de standaard locatie/taal in te stellen. De dienst is het bedrijf, de organisatie of de derde partij achter deze gegevens. Voor meer informatie, zie het LinkedIn-cookiebeleid op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
Categorie Reclame
Domein/uitgever Lotame
Naam cookie _cc_aud, _cc_cc, _cc_dc, _cc_id
Doel Dit is een derdepartijcookie dat wordt gebruikt om LinkedIn-leden te identificeren voor advertenties en analyses. Voor meer informatie, zie het Lotame-beleid op https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/.
Categorie Marketing
Domein/uitgever MediaMath
Naam cookie mt_misc, uuid
Doel Dit cookie wordt ingesteld en gelezen door de JavaScript-code wanneer de ClickMap-functionaliteit en de Activity Map-functionaliteit zijn ingeschakeld; het bevat informatie over de vorige link waarop de gebruiker heeft geklikt. De enige informatie die in het cookie wordt opgeslagen, is de bezoekers-ID, een UUID die op zichzelf geen informatie bevat, behalve een identificatiecode om de bezoeker van andere bezoekers te onderscheiden. Voor meer informatie, zie het MediaMath-cookiebeleid op https://www.mediamath.com/cookie-notice/.
Categorie Reclame
Domein/uitgever CloudFlare, Inc. (rlcdn.com)
Naam cookie Pxrc, rlas3
Doel Dit cookie wordt gebruikt om advertenties aan te bieden die relevanter zijn voor u en uw interesses. Het wordt ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie te zien krijgt, te beperken en om de doeltreffendheid van de reclamecampagne te helpen meten. Voor meer informatie, zie het CloudFlare, Inc.-cookiebeleid op https://www.cloudflare.com/cookie-policy/?utm_referrer=https://www.cloudflare.com/.
Categorie Reclame
Domein/uitgever ShareThis
Naam cookie __stid, __stidv
Doel Slaat publieksbereik op en volgt het. Voor meer informatie, zie https://sharethis.com/privacy/
Categorie Marketing
Domein/uitgever Tapad
Naam cookie TapAd_3WAY_SYNCS, TapAd_DID, TapAd_TS
Doel Deze cookie bevat informatie over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht. Voor meer informatie, zie https://www.tapad.com/privacy
Categorie Reclame
Domein/uitgever The Trade Desk
Naam cookie TDCPM, TDID
Doel Targeting- of reclamecookies. Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Dit domein is eigendom van TheTradeDesk. De zakelijke hoofdactiviteit is: Ad Serving Platform. Deze cookie bevat informatie over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht. Voor meer informatie, zie https://www.thetradedesk.com/us/website-privacy-policy
Categorie Reclame
Domein/uitgever Twitter
Naam cookie Conversion, personalization_id
Doel Deze cookies zijn een klein stukje tekst dat verzoeken en pagina's vergezelt wanneer deze tussen de webserver en de browser worden uitgewisseld. Dit domein is eigendom van Twitter. De zakelijke hoofdactiviteit is: diensten voor sociale netwerken. Wanneer Twitter als derde partij optreedt, verzamelt het via een reeks plug-ins en integraties gegevens die hoofdzakelijk worden gebruikt voor tracking en targeting. Voor meer informatie, zie het Twitter-cookiebeleid op https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies.
Categorie Reclame
Domein/uitgever YouTube
Naam cookie GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC
Doel Het GPS-cookie op Kickstarter registreert uw GPS-gegevens terwijl u bezig bent en stelt ze beschikbaar om ze later te uploaden en analyseren. Dit cookie, dat door Google of Doubleclick kan worden geplaatst, kan door reclamepartners worden gebruikt om een profiel van interesses op te bouwen waarmee op andere sites relevante advertenties kunnen worden getoond. Het werkt door uw browser en apparaat op een unieke manier te identificeren. VISITOR_INFO1_LIVE: een cookie dat YouTube plaatst om uw bandbreedte te meten om te bepalen of u de nieuwe of de oude spelerinterface krijgt. YouTube wordt door de website gebruikt om video-inhoud op te slaan en te tonen. Voor meer informatie, zie het Google-cookiebeleid op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en&utm_source=ucb.
Categorie Marketing
Domein/uitgever Zeotap
Naam cookie ZC
Doel Cookie gebruikt voor reclamedoeleinden. Bezoek voor meer informatie https://zeotap.com/website-privacy-policy
Categorie Reclame

Terug naar boven

Reactie op "Niet traceren"-signalen

Sommige internetbrowsers hebben de mogelijkheid om "Niet volgen"-signalen uit te zenden. Aangezien er nog geen uniforme normen voor "Niet volgen"-signalen zijn vastgesteld, verwerkt BioMarin geen signalen of reageert het niet op "Niet volgen"-signalen

Terug naar boven

Beleidsupdates

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden herzien wanneer we nieuwe functies en diensten toevoegen, wanneer de wetgeving verandert en wanneer de beste praktijken op het gebied van privacy en beveiliging in de sector zich verder ontwikkelen. We tonen een ingangsdatum voor het beleid in de linkerbovenhoek van deze Privacyverklaring, zodat u gemakkelijker kunt zien wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden. Als we een wezenlijke wijziging aanbrengen in deze Privacyverklaring met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking van persoonsgegevens, zullen we dit vooraf melden via de Diensten. Kleine wijzigingen of veranderingen die geen significante invloed hebben op individuele privacybelangen, kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving plaatsvinden.

Contactgegevens

Als u van mening bent dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming door BioMarin zijn geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming. De belangrijkste toezichthoudende autoriteit voor BioMarin in Europa is de Commissie voor gegevensbescherming (zie www.dataprotection.ie).

Als u vragen hebt over deze privacykennisgeving, kunt u contact met ons opnemen door het formulier te gebruiken dat zich hier bevindt of via het volgende adres:

BioMarin International Limited
Data Privacy Officer
6th Floor, 5 Earlsfort Terrace
Earlsfort Centre
Dublin 2, DO2CK83, Ireland
Tel: +35314794300
E-mail: EMEAPrivacy@bmrn.com

Torna all'inizio

Start typing and press Enter to search