See below for BioMarin’s Terms of Use. For other region/country versions, please select from the dropdown menu.

Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw toegang tot, en gebruik van de websites en online-diensten die wij beheren en die naar deze Voorwaarden verwijzen (de "Diensten").

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Diensten gebruikt, omdat ze een wettelijk contract vormen tussen u en BioMarin Pharmaceutical Inc. ("BioMarin", "wij", "ons" of "onze"). Door gebruik te maken van de Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door, en te voldoen aan deze Voorwaarden. Wij kunnen deze Voorwaarden van de Diensten te allen tijde wijzigen of de kenmerken aanpassen. De meest actuele versie van de Voorwaarden kan worden bekeken door op de link "Gebruiksvoorwaarden" te klikken die via de Diensten is geplaatst. U accepteert de Voorwaarden door gebruik te maken van de Diensten, en u accepteert alle wijzigingen in de Voorwaarden door gebruik te blijven maken van de Diensten nadat we de wijzigingen hebben geïmplementeerd.

Privacyverklaring

Voor meer informatie over de manier waarop BioMarin uw persoonsgegevens verwerkt en over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring.

Verboden gedrag

U mag geen toegang hebben tot, of gebruik maken van, of proberen toegang te krijgen tot of gebruik te maken van, de Diensten om enige actie te ondernemen die ons of een derde zou kunnen schaden, de werking van de Diensten zou kunnen verstoren of op een manier die in strijd is met enige wet(en). Bijvoorbeeld, en zonder beperking, mag u niet:

 • U uitgeven voor een andere persoon of entiteit of een valse verklaring afleggen of anderszins een verkeerde voorstelling geven van uw relatie met een persoon of entiteit of de herkomst van door u verstrekte informatie;
 • Zich bezighouden met niet-toegestane ‘spidering’, ‘scraping’ of ‘harvesting’ van inhoud of persoonsgegevens, of gebruik maken van andere niet-toegestane geautomatiseerde middelen om informatie te verzamelen;
 • Ongeautoriseerde toegang verkrijgen of proberen te verkrijgen tot andere computersystemen, materialen, informatie of andere diensten die op of via de Diensten beschikbaar zijn;
 • Een apparaat, software of routine gebruiken om de goede werking van de Diensten of enige activiteit die wordt uitgevoerd op de Diensten te verstoren of te proberen te verstoren, of te proberen de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te peilen, scannen of testen, of de beveiliging ervan te kraken;
 • De software die bestaat uit de Diensten of er op enige wijze deel van uitmaakt omzeilen, reverse-engineeren, ontcijferen, decompileren, demonteren, decoderen of op andere wijze wijzigen of verstoren (of dit te proberen, aan te moedigen of een poging van iemand anders om mee te doen aan dergelijke activiteiten te ondersteunen). Het gebruik of de verspreiding van tools die zijn ontworpen om de veiligheid in het geding te brengen (bijv. programma's voor het raden van wachtwoorden, tools om netwerken te kraken of peilen), is ten strengste verboden;
 • Een actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt voor ons netwerk of onze infrastructuur;
 • Communicatie, software of materiaal uploaden of anderszins overdragen die/dat een virus bevat of anderszins schadelijk is voor de computers of systemen van BioMarin of zijn gebruikers;
 • Berichten (inclusief e-mails) naar andere gebruikers verzenden of laten verzenden zonder hun toestemming (bijvoorbeeld "mailbombs" of "spamming");
 • Schade, verlegenheid of negatieve publiciteit bij BioMarin veroorzaken; of
 • Deelnemen aan ander gedrag dat een persoon beperkt of verhindert gebruik te maken of te genieten van de Diensten, of dat, naar ons eigen oordeel, ons of een van onze gebruikers, aangesloten personen of bedrijven of een andere derde partij blootstelt aan aansprakelijkheid, schade of nadeel van welke aard dan ook.

Inbreuken op de beveiliging van systemen of netwerken kunnen tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid leiden. We kunnen een onderzoek instellen en samenwerken met wetshandhavingsinstanties om gebruikers te vervolgen die de Voorwaarden schenden. We kunnen uw toegang tot de Diensten op elk moment opschorten of beëindigen om welke reden dan ook of zonder reden, zonder kennisgeving vooraf.

Medische verklaringen van afstand

De Diensten en alle informatie of inhoud daarin zijn uitsluitend bestemd voor informatieve en educatieve doeleinden en vormen geen vervanging voor het professionele oordeel van een beroepsmatige zorgverlener bij het diagnosticeren en behandelen van patiënten. BioMarin geeft geen medisch advies en biedt ook geen medische of diagnostische diensten aan. Uw vertrouwen op de inhoud of informatie die door middel van de Diensten wordt verstrekt, is uitsluitend op eigen risico.

Gebruikersinhoud en -communicatie

U blijft volledig verantwoordelijk voor het materiaal dat u aan ons verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie, verhalen, verzoeken, creatieve werken, afbeeldingen, foto's, brieven, documenten, demo's, ideeën, suggesties, recensies, concepten, methoden, systemen, ontwerpen, plannen, technieken of andere materialen die worden ingediend, gepost, geüpload, verzonden of op andere wijze aan ons worden doorgegeven ("Gebruikersinhoud"). U stemt ermee in dat u geen Gebruikersinhoud zult verstrekken die:

 • Inbreuk doet op het auteursrecht, handelsmerk, octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht van derden;
 • Vals, misleidend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, beledigend, hatelijk of seksueel expliciet is;
 • Het recht van derden op privacy of publiciteit schendt;
 • Anderen discrimineert op basis van geslacht, ras, sociale klasse, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele voorkeur, handicap of een andere classificatie;
 • Scheldwoorden of andere taalgebruik of materiaal bevat dat bedoeld is om te intimideren of aan te zetten tot geweld;
 • Een virus, worm, Trojaans paard, tijdbom of enig ander schadelijk programma of onderdeel bevat;
 • Commercieel materiaal bevat of om geld vraagt (liefdadig of commercieel), kettingbrieven of piramideconstructies in stand houdt, commerciële entiteiten aanprijst of anderszins onderdeel uitmaakt van commerciële activiteiten; of
 • Van toepassing zijnde lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving overtreedt of tot illegale activiteiten oproept.

U mag alleen Gebruikersinhoud plaatsen die origineel is en waarvan u het recht hebt om die te plaatsen. Door Gebruikersinhoud in te dienen, verleent u ons een royaltyvrije, onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, wereldwijde, volledig sublicentieerbare licentie om uw Gebruikersinhoud (of een deel daarvan) te publiceren, reproduceren, distribueren, weer te geven, uit te voeren, bewerken, aan te passen, wijzigen, vertalen, er afgeleide werken uit te scheppen, te maken, verkopen, exporteren en anderszins te gebruiken op een manier die wij goedachten en in welke nu bekende of nog te ontwikkelen vorm, medium of technologie dan ook. U doet hierbij afstand van alle morele rechten die u mogelijk hebt op uw Gebruikersinhoud. U verklaart dat u alle noodzakelijke toestemmingen hebt verkregen, met inbegrip van het recht op het gebruik van het portret in onze reclame- en marketingactiviteiten van personen die worden geïdentificeerd in of betrokken zijn bij uw inzending (met inbegrip van die welke worden getoond in fotografische inhoud), en, in het geval van minderjarigen, er ook toestemming is verkregen van hun ouders of wettelijke voogden, indien van toepassing.

Wij zijn niet verplicht om uw Gebruikersinhoud te publiceren of gebruiken. BioMarin onderschrijft op geen enkele wijze de Gebruikersinhoud en kan en zal niet instaan voor de betrouwbaarheid ervan. Wij garanderen geen vertrouwelijkheid met betrekking tot enige Gebruikersinhoud. Stuur ons a.u.b. geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie of materiaal.

BioMarin is niet verantwoordelijk voor enige Gebruikersinhoud en heeft geen verplichting om de Gebruikersinhoud te controleren die op de Diensten wordt geplaatst. U gebruikt de informatie die is vervat in de Gebruikersinhoud op eigen risico.

BioMarin en zijn vertegenwoordigers hebben het recht om, naar eigen goeddunken, de toegang tot uw Gebruikersinhoud of de Diensten (geheel of gedeeltelijk) op elk gewenst moment, zonder kennisgeving vooraf en naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook, te controleren, beoordelen, bewerken, verwijderen, wissen, uitschakelen, weigeren, beperken of beëindigen. De verplichtingen die u jegens ons onder deze Voorwaarden hebt, blijven ook van kracht nadat de Diensten, het gebruik door u van de Diensten, eventuele Gebruikersinhoud in de Diensten en deze Voorwaarden zijn beëindigd. U zult niet doorgaan met Gebruikersinhoud te plaatsen welke BioMarin u eerder heeft geadviseerd niet te plaatsen.

Geschiktheid en registratie

Er kan u worden gevraagd om u aan te melden voor bepaalde activiteiten in samenhang met de Diensten door een gebruikersprofiel aan te maken. Door deze registratie kunt u deelnemen aan interactieve functies van de Diensten, zoals forums of discussieplatforms en u kunt deelnemen aan loterijen en wedstrijden. Wanneer u zich aanmeldt, gaat u ermee akkoord nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd of aangegeven op de Diensten en deze informatie indien nodig direct bij te werken zodat deze actueel blijft. BioMarin heeft het recht een account of andere registratie op te schorten of te beëindigen en al het huidige of toekomstige gebruik van de Diensten te weigeren indien wij vermoeden dat dergelijke informatie onjuist of onvolledig is. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van een wachtwoord en gebruikersnaam die u krijgt of kiest in samenhang met de Diensten, en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of in uw account.

Intellectueel eigendom

De Diensten zijn beschermd onder het auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele eigendomswetten van de Verenigde Staten en andere landen. Alle intellectuele eigendomsrechten in de Diensten zijn eigendom van ons of onze derde-partij-licentiegevers voor zover dit in zijn volle omvang is toegestaan onder Amerikaanse en internationale intellectuele eigendomswetten. Met uitzondering van inhoud die u op de Diensten hebt geplaatst, mag u geen enkel deel van de Diensten, inclusief de BioMarin-naam en het BioMarin-logo, publiceren, reproduceren, distribueren, weergeven, uitvoeren, bewerken, aanpassen, wijzigen of anderszins exploiteren zonder onze schriftelijke toestemming. U kunt een link naar de eerste pagina van de Diensten plaatsen, tenzij en totdat BioMarin u meedeelt dat u de link naar de Diensten moet verwijderen.

Wij respecteren intellectuele eigendomsrechten. Als u te goeder trouw van mening bent dat uw werk is gereproduceerd of toegankelijk is op de Diensten op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, verstrek dan onze aangewezen agent schriftelijk de volgende informatie:

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het exclusieve recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt;
 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of een representatieve lijst van de werken waarvan beweerd wordt dat er inbreuk op is gemaakt;
 • Identificatie van het vermeend inbreukmakende materiaal en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat BioMarin indien nodig contact met u kan opnemen;
 • Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het aangevochten gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of de wet; en
 • Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

BioMarin's aangewezen agent voor kennisgeving van claims van vermeende schendingen van het auteursrecht is:

Eric Davis
Copyright Agent
105 Digital Drive
Novato, CA 94949
Telefoon: (415) 506-6700
edavis@bmrn.com

Als u van mening bent dat een gebruiker van de Diensten herhaaldelijk inbreuk pleegt, neem dan contact op met de aangewezen agent van BioMarin, zoals hierboven beschreven, en geef ons voldoende informatie om te controleren of de persoon inderdaad herhaaldelijk inbreuk pleegt. Houd er rekening mee dat de Amerikaanse wetgeving aanzienlijke sancties kent voor het onjuist indienen van een kennisgeving van schending van het auteursrecht.

Inhoud van derden en links naar websites van derden

De Diensten kunnen links bevatten naar inhoud van derden. Wij hebben geen zeggenschap over dergelijke inhoud, onderschrijven en sponsoren dergelijke inhoud niet, bevelen deze niet aan en aanvaarden er ook anderszins geen verantwoordelijkheid voor. Het gebruik van gelinkte content van derden is op eigen risico van de gebruiker.

Afwijzing van garanties

UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO. WIJ DOEN GEEN TOEZEGGINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE DIENSTEN OF DE INFORMATIE, MATERIALEN, GOEDEREN OF DIENSTEN DIE OP DE DIENSTEN VERSCHIJNEN OF WORDEN AANGEBODEN EN DIE ALLE WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN” (AS IS).

ZONDER DE ALGEMENE STREKKING VAN HET BOVENSTAANDE TE BEPERKEN, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT, TOT ALLE (1) GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL; (2) GARANTIES VANWEGE INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMS- OF BESCHERMEDE RECHTEN VAN EEN DERDE; (3) GARANTIES MET BETREKKING TOT DE OVERDRACHT OF LEVERING VAN DE DIENSTEN; (4) GARANTIES WAT BETREFT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN GEGEVENS DIE VOOR DE DEINSTEN OF ANDERSZINS DOOR BIOMARIN TER BESCHIKKING ZIJN GESTELD; (5) GARANTIES DIE ANDERSZINS BETREKKING HEBBEN OP DE NALEVING, NIET-NALEVING OF ANDERE NALATIGHEDEN DOOR BIOMARIN OF EEN DERDEN; EN (6) GARANTIES OP TITELS. VERDER IS ER GEEN GARANTIE DAT DE DIENSTEN ZULLEN VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN OF EISEN OF DE BEHOEFTEN OF EISEN VAN EEN ANDER PERSOON.

WIJ GEVEN GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, (1) DAT DE DIENSTEN OF EEN E-MAIL DIE WIJ U STUREN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN DIE UW COMPUTERAPPARATUUR OF ANDERE EIGENDOMMEN KUNNEN BESMETTEN ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF SURFEN OP DE DIENSTEN OF UW DOWNLOADEN VAN MATERIALEN, GEGEVENS, TEKST, AFBEELDINGEN, VIDEO OF AUDIO VAN DE DIENSTEN; OF (2) DAT DE DIENST, WEBSITE-INHOUD, DAARIN BEVATTE FUNCTIES OF MATERIALEN TIJDIG, VEILIG, NAUWKEURIG, VOLLEDIG, UP-TO-DATE OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN. BIOMARIN ONDERSCHRIJFT, ONDERSTEUNT, OF AANVAARDT NIET NOODZAKELIJK ENIGE INHOUD VAN DE WEBSITE OF ENIG INGEDIEND MATERIAAL, NOCH MOEDIGEN WIJ DEZE AAN OF KEUREN DEZE GOED , EN WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DE GEBRUIKERSINHOUD, MET INBEGRIP VAN LINKS NAAR OF INHOUD OP WEBSITES VAN DERDEN VAN DE HAND.

ALS DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING NIET TOESTAAT DAT DE UITSLUITING VAN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE GARANTIES OP U VAN TOEPASSING IS, ZIJN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN OP U VAN TOEPASSING VOOR ZOVER VOLLEDIG TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING.

Beperking van aansprakelijkheid

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, ZAL BIOMARIN, ZIJN GELIEERDE BEDDRIJVEN OF EEN PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE DIENSTEN AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GEHOUDEN VOOR SCHADE OF VERLIEZEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE, SPECIALE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE EN GEDERFDE WINST DIE VOORTKOMT UIT UW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN, MISBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, WEBSITE-INHOUD , GEBRUIKERSINHOUD, OF ENIGE GELINKTE SITES, ONGEACHT DE OORZAAK EN OF DE BEWEERDE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS BIOMARIN OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF IN VERBAND MET HET FALEN VAN PRESTATIES, FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF DE OVERDRACHT, COMPUTERVIRUSSEN OF LIJN- OF SYSTEEMSTORINGEN. BIOMARIN ZAL GEEN PARTIJ ZIJN BIJ, EN ZAL GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN VOOR EEN TRANSACTIE DIE DOOR EEN GEBRUIKER WORDT ONDERHANDELD OF GEREGELD EN DIE MET BEHULP VAN DE DIENSTEN TOT STAND KOMT. IN HET GEVAL DAT U EEN GESCHIL HEBT MET EEN ANDERE GEBRUIKER DAT VERBAND HOUDT MET, VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE WIJZE SAMENHANGT MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ONTSLAAT U BIOMARIN VAN ALLE AANSPRAKEN, EISEN EN SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEN MET EEN DERGELIJK GESCHIL. BIOMARIN IS NIET VERPLICHT ZICH TE MENGEN IN EEN GESCHIL TUSSEN EEN GEBRUIKER EN EEN ANDERE PERSOON.

DEZE BEPERKINGEN GELDEN ONGEACHT OF DE VERMEENDE AANSPRAKELIJKHEID GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE BASIS, ZELFS ALS BIOMARIN OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BIOMARIN IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN BEPERKT ZIJN TOT WAT BIJ WET IS TOEGESTAAN. ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN DE ALGEMENE GELDIGHEID VAN HET VOORGAANDE, WIJST BIOMARIN ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF DIE VOORTVLOEIT UIT DE ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT, OF HET ONGEOORLOOFDE GEBRUIK VAN UW INFORMATIE.

ALS U ONTEVREDEN BENT OVER DE DIENSTEN, IS UW ENIGE OPLOSSING OM TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord BioMarin en zijn gelieerde bedrijven, dochterondernemingen, moederbedrijven, opvolgers, functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers, dienstverleners en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, claims, schades, aansprakelijkheden, vonnissen, verliezen, kosten, uitgaven en letsel, met inbegrip van , maar niet beperkt tot, redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw Gebruikersinhoud), online gedrag, een schending van deze Voorwaarden, of handelingen of transacties met andere personen die het resultaat zijn van het gebruik van de Diensten.

Toepasselijk recht; Rechtsbevoegdheid

Deze Voorwaarden worden beheerst door, en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met, de wetten van de Verenigde Staten en de staat Californië, zoals van toepassing, zonder uitvoering te geven aan de beginselen van conflicterende wetgeving in deze wetten. Door gebruik te maken van de Diensten, doet u afstand van alle vorderingen die kunnen ontstaan onder de wetten van andere landen of gebieden.

Met betrekking tot alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de Diensten of deze Voorwaarden (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Privacyverklaring), komen BioMarin en u overeen te goeder trouw te onderhandelen en redelijke inspanningen te leveren om met elkaar samen te werken om tot een wederzijds bevredigende oplossing te komen. Indien u en BioMarin een geschil niet weten op te lossen door informele onderhandelingen, zal elke andere poging om het geschil op te lossen uitsluitend worden uitgevoerd door middel van bindende arbitrage zoals beschreven in deze paragraaf. U ziet af van het recht om alle geschillen voor een rechter of jury te brengen (of daaraan deel te nemen als partij of groepslid). In plaats daarvan zullen alle geschillen worden beslecht door een neutrale arbiter, wiens beslissing definitief zal zijn, met uitzondering van een beperkt recht van beroep op grond van de Federal Arbitration Act (Amerikaanse federale arbitragewet). Elke rechtbank met jurisdictie over de partijen kan de uitspraak van de arbiter afdwingen.

Alle procedures om een geschil te beslechten of te procederen in een forum zullen uitsluitend op individuele basis worden gevoerd. Noch u, noch BioMarin zullen trachten enig geschil te laten behandelen als een collectieve rechtszaak (class action) of in enige andere procedure waarin een van beide partijen optreedt of voorstelt op te treden in een vertegenwoordigende hoedanigheid. Geen enkele arbitrage of procedure mag worden gecombineerd met een andere zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle partijen bij alle betrokken arbitrages of gerechtelijke acties.

BioMarin en u gaan ermee akkoord dat alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden en die niet kunnen worden beslecht door informele onderhandelingen, uitsluitend zullen worden beslecht door middel van vertrouwelijke bindende arbitrage in San Francisco, Californië of een ander forum dat onderling is overeengekomen door de partijen, overeenkomstig het Arbitragereglement ("Reglement") van de Internationale Kamer van Koophandel ("International Chamber of Commerce, ICC") door één enkele arbiter die is benoemd met instemming van de partijen, wat wordt bevestigd in overeenstemming met voornoemde Regels. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan bij een bevoegde rechtbank als vonnis worden ingediend. U stemt ermee in dat BioMarin het recht heeft een voorlopige voorziening te verkrijgen voor zover dit wettelijk is toegestaan om elk van de bepalingen van deze Voorwaarden af te dwingen in afwachting van een definitieve arbitraire uitspraak.

Voor zover toegestaan door de wet, moet elke vordering of elk geschil onder deze overeenkomst binnen een jaar in een arbitrageprocedure worden neergelegd. De termijn van één jaar begint te lopen op het moment dat de vordering of het geschil voor het eerst had kunnen worden ingediend. Als een vordering of geschil niet binnen een jaar wordt ingediend, is deze definitief verjaard.

Indien een andere bepaling van deze paragraaf onwettig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal die bepaling worden geschrapt, waarbij de rest van deze paragraaf volledig van kracht blijft.

Afzonderlijke voorwaarden

In verband met uw gebruik van de Diensten, kan u worden gevraagd om in te stemmen met beleid of voorwaarden naast deze voorwaarden. Lees deze aanvullende beleidsregels en voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van dergelijke delen van de Diensten. Eventuele aanvullende voorwaarden zullen deze voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Diensten niet wijzigen of vervangen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Toegang buiten de Verenigde Staten

BioMarin beweert niet dat de Diensten geschikt zijn voor toegang of gebruik buiten de VS. Uw toegang tot en gebruik van de Diensten buiten de VS is voor eigen risico en u bent verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw rechtsgebied.

Diversen

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen BioMarin en u en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen (mondeling, schriftelijk of elektronisch) tussen u en ons. In het geval dat een bepaling van deze Voorwaarden onuitvoerbaar wordt geacht, zal deze geen invloed hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen en zal deze worden vervangen door een uitvoerbare bepaling die het dichtst bij de intentie komt die ten grondslag ligt aan de niet-uitvoerbare bepaling. U gaat ermee akkoord dat er geen samenwerkingsverband, partnerschap, dienstverband of agentschaprelatie bestaat tussen u en BioMarin als gevolg van deze Voorwaarden of uw toegang tot en gebruik van de Diensten.

Ons verzuim om bepalingen van deze Voorwaarden af te dwingen of te reageren op een schending door een partij, doet geen afbreuk aan ons recht om op een later tijdstip bepalingen of condities van de Voorwaarden af te dwingen of te reageren op schendingen. Niets in deze Voorwaarden is in afwijking van ons recht om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, de rechtbank en rechtshandhavingsinstanties met betrekking tot uw gebruik van de Diensten of informatie die aan ons is verstrekt of door ons is verzameld met betrekking tot dat gebruik.

Contactgegevens

Als u van mening bent dat iemand deze Voorwaarden heeft geschonden, als u vragen hebt over deze voorwaarden of als u vragen hebt over de Diensten, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door het formulier in te vullen dat u hier kunt vinden of door te bellen naar +1-(415) 506-6700.

Start typing and press Enter to search